Kyoto Katsugyu | TasteToronto
TasteToronto Logo Mark
Yonge and Dundas

Japanese

Kyoto Katsugyu

Verified Location
Copied..